AML Politikası

AML (KARA PARA POLİTİKASI)

İşbu Kara Para Aklamayı Önleme (Anti-Money Laundering) Politikası’nın ("AML Politikası") amacı; risk temelli bir yaklaşımla BTCFinans bünyesindeki müşterileri, işlemleri ve hizmetleri değerlendirerek riski azaltmak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanını kolaylaştıracak ortam oluşmasını engelleme, bu doğrultuda çalışanların bilinçlendirilmesi ve bilgi edinilmesi ve bu kapsamda Şirket’in faaliyetlerini 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca gerçekleştirdiğinin müşterilere bildirilmesidir.

Bu AML Politikası kapsamında, Şirket faaliyetleri çerçevesinde haklarında tanıma politikası işletilen müşteriler, www.btcfinans.com adresinden erişilen platforma ("Platform") üye olan ve Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanan ve karşılığında işbu AML Politikası’ndaki hususları kabul eden gerçek kişiyi ifade etmektedir. ("Müşteri") Şirket bu amaçlara ulaşmak için aşağıdaki tedbirleri alacaktır:

* Yeni ve mevcut tüm Müşterilerin kimliklerini makul bir düzeye kadar doğrulama

* Müşteri'ye ait vergilendirme ve finansman işlemlerinin izlenmesi için riske dayalı bir yaklaşım uygulama

* Müşteriler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir şüpheli işlemi yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara bildirme ve işbu AML Politikası çerçevesinde işlemleri kaydetme

* Şirket nezdinde AML Politikası’nın icra edilmesi ve uygulanabilirliğini koordine etmek için AML Departmanı oluşturma

BTCFinans, işbu AML Politika’sını uluslararası standartlara ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak hazırlamıştır

1. Müşterini Tanı (Know-Your-Customer) Politikası

BTCFinans, Müşterini Tanı (Know-Your-Customer) Politikası uyarınca yürürlükteki mevzuat ve Şirket içi diğer politikalar çerçevesinde aşağıdaki önlemlere başvurmaktadır.

* Müşteri kimliğini doğrulama ve selfi (yüz fotoğrafı) olarak doğrulama

* Müşteri'nin gerçekleştirdiği işlemler sonucunda yararlanıcıyı tespit etmek için önlemler alma

* Müşteri'nin yapmak istediği işlemin amacı ve niteliği hakkında tatmin edici bir bilgi edinme

* Müşteri’yi ve Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemleri ile müşteri ilişkileri boyunca izlenme ve Müşteri profili ile karşılaştırma

* Özellikle dikkat edilmesi gereken yüksek riskli Müşteri'leri, işlemleri ve diğer müşterileri izleme

2. Risk Analizi ve İzleme

BTCFinans, Müşterilerinin finansal faaliyetlerinin izlenmesinde riske dayalı bir yaklaşım benimseyip kara para aklama ve terörizmin finansmanını önlemek amacıyla aşağıdaki yöntemlerle risk analizi yapıp, risk analizi sonucu elde ettiği bilgiler çerçevesinde ilgili Müşteri’leri izlemeye alabilmektedir. benimser. Bu, hesapları veya vergi beyannamelerini hazırlarken veya müşteri ile başka herhangi bir iş yürütürken gerçekleştirilecektir.

Risk Analizi, İzleme ve Kontrol faaliyetlerinin amacı, Şirket’i ve kripto para borsasını risklere karşı korumak, izlemek ve kontrol etmektir.

BTCFinans, bu kapsamda kripto para alım satım ve takas faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve düzenlemekleri sürekli izlemekte, risk grubu olarak nitelendirdiği Müşteri ve işlemleri daha sık kontrol etmektedir.

Şirket bünyesinde gerçekleştirilecek risk analizi, izleme ve kontrol faaliyetleri Risk Analizi ve Kontrol Departmanı sorumluluğunda yürütülmektedir.

* Yüksek risk grubundaki Müşterilerin ve işlemlerin izlenmesi ve kontrolü

* Kompleks ve olağandışı işlemlerin izlenmesi ve kontrolü

* Yüksek riskli ülkelerle yapılan işlemlerin izlenmesi ve kontrolü

* Müşteriler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin önceden belirlenmiş bir limiti aşıp aşmadığının ya da müşteri profili ile tutarlılığının analizi

* Müşterilere ait bilgileri ve belgeleri kontrol etmek, tamamlamak ve güncellemek

* Kripto para alım satım ve transferine ilişkin tutulması gereken yazılı ve zorunlu bilgileri saklamak

* Müşteri tarafından gerçekleştirilen bir işlemin, söz konusu işlemle ilgili bilgilere uygun olup olmadığını izlemek

BTCFinans, yüksek risk grubunda yer alan Müşteri ve işlemleri aşağıdaki şekilde belirlemiştir:

* Tek bir kripto para alım-satım işleminin veya birden çok bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 100.000 TRY’ye eşit veya fazla ise;

* Tek bir kripto para takas işleminin veya birden çok bağlantılı işlemin toplam tutarı 100.000 TRY eşit veya fazla ise;

* Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda parasal tutardan bağımsız olarak;

* Önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olduğu takdirde parasal tutardan bağımsız olarak

* Üçüncü kişi yararlanıcıları gizleme potansiyeline sahip karmaşık işlemleri gerçekleştiren Müşteriler

* Para kaynaklarının kolayca doğrulanamayacağı durumlarda

* Ekonomik veya görünür herhangi bir meşru amaca sahip olağandışı işlemler

3. Şüpheli İşlem Raporlama

Şirket’in sağlamış olduğu hizmetler çerçevesinde, kara para aklama ve terörizmin finansmanına dair şüphe uyandıran hallerde, gerekli incelemeler sonucunda şüpheli işlem olarak belirlenen işlemler ("Şüpheli İşlem") yürürlükteki mevzuat uyarınca Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na ("Kurul") bildirilmektedir.

Şüpheli İşlemler tutarlara bakılmaksızın doğrudan Kurul’a bildirilmektedir.

Şüpheli İşlem'i gerçekleştiren gerçek kişiler ve bunların yasal temsilcileri, Şüpheli İşlem'i bildirme yükümlülüğüne uymayan yönetici ve personeller her türlü idari ve cezai yaptırımdan sorumlu olacaktır. Görevlerini yerine getirirken, Çalışanlar ilgili yasal yükümlülükler çerçevesinde uyarılacak ve bu doğrultuda hareket etmeleri sağlanacaktır.

Tespit edilecek ve raporlanacak Şüpheli İşlemler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdaki gibidir;

* Meşru yasal ve ekonomik amaçları olmayan işlemler

* Müşteri’nin bilgi ve belgeleri sağlamaktan kaçındığı veya isteksiz olduğu işlemler

* Yürürlükteki mevzuatta tanımlanan yükümlülükler için raporlanması gerekli olan işlemler

* Müşterilerin yanıltıcı ve doğrulama yapılamayan bilgi verdiği işlemler

* Kripto para alım, satım ve takas işlemlerinin yasaklandığı veya sınırlandığı bölgelerdeki hesaplarla yapılan işlemler

4. Eğitim

BTCFinans, kurum kültürü yaratarak, yürürlükteki mevzuata uygun surette çıkardığı personel politikası ve prosedürler ile eğitim kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Yükümlülükler çerçevesinde personele verilecek eğitimler en azından aşağıdaki konuları kapsayacaktır;

* Suçtan kaynaklanan terörist finansman kaynaklarının aklanması

* Suç gelirlerinin aklanması aşamalarının, yöntemlerinin saptanması ve bu konudaki vaka analizleri

* Suçtan kaynaklanan aklama ve terörün finansmanının önlenmesi ile ilgili mevzuat

* Risk alanları

* Kurumsal politika ve prosedürler

* Müşteri doğrulama ile ilgili esaslar

* Şüpheli işlem bildirimiyle ilgili esaslar

* Muhafaza etme ve ibraz etme zorunluluğu

* Bilgi ve belge sağlama zorunluluğu

* Yükümlülüklerin ihlali durumunda uygulanacak yaptırımlar

* Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele ile ilgili uluslararası düzenlemeler

5. İç Denetim

BTCFinans, kara para aklama ve terörizm finansmanına karşı kanun, yönetmelik ve tebliğlerle ilgili faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuat, Şirket politikaları ve usullerine uygun olup olmadığı konusunda periyodik olarak denetim yapmakla yükümlüdür.

Risk Analizi ve Kontrol Departmanı yukarıda bahsi geçen ilgili mevzuat uyarınca düzenli olarak sürdürülmekte olan iç denetim faaliyeti sonucunda istatistiksel verileri derlemek ve rapor vermekle yükümlüdür.

İşbu AML Politikası’nın uygulanmasından BTCFinans Yönetim Kurulu sorumlu olacaktır.